Otvoren natječaj za čistača/icu - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
53278
post-template-default,single,single-post,postid-53278,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

Otvoren natječaj za čistača/icu

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 21. Statuta Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, članka 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 112-01/22-01/04, urbroj: 517-02-1-1-1-225-81 od 10. ožujka 2022.), ravnatelj Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– čistač – 1 izvršitelj.

Opis poslova i zadaća:

– obavlja poslove čišćenja objekata Ustanove

– obavlja poslove čišćenja prilaznih puteva i neposrednog okoliša objekata Ustanove

– brine o čistoći i urednosti sanitarnih prostorija te potpisuje listu njihova nadzora

– obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, rukovoditelja Odjela zajedničkih poslova i voditelja Odsjeka održavanja i tehničkih poslova

– odgovoran je za svoj rad ravnatelju, rukovoditelju Odjela zajedničkih poslova i voditelju Odsjeka održavanja i tehničkih poslova.

Uvjeti za obavljanje poslova:

– nekvalificirani radnik

– posjedovanje važeće sanitarne iskaznice.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz)

– preslik važeće sanitarne knjižice

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e – Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama).

Uz prijavu za natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje posla za koji se natječu.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova, pod ravnopravnim uvjetima.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu uptrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, Slani Dol 1, 10430 Samobor, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto čistač«.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate koji prođu preliminarni odabir za uži krug provest će se razgovor. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni e-poštom i preko službene web-stranice Ustanove.

O rezultatima natječaja svi kandidati biti će pisano obaviješteni u zakonskom roku.Skip to content