PRISTUP INFORMACIJAMA - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
50673
page-template-default,page,page-id-50673,page-child,parent-pageid-50666,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
• putem telefona na broj: +385 (0)1 3327 677 ;
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: lovorka.jakopec@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr ;
• na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• poštom na adresu: Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, Slani Dol 1, 10430 Samobor, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• osobno na adresu: : Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, Slani Dol 1, 10430 Samobor, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:
• Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
• U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
• Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
• Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
• Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
• Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Lovorka Jakopec, dipl.ing.agr.
Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“,
Slani Dol 1, 10430 Samobor, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 3327 677
E-mail službenika za informiranje: lovorka.jakopec@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03€ (0,25 kuna)
preslik jedne stranice veličine A3 – 0,06€ (0,50 kuna)
preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13€ (1,00 kuna)
preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21€ (1,60 kuna)
elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53€ (4,00 kuna)
elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80€ (6,00 kuna)
elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,88€ (210 kuna) za 64 GB, 19,90€ (150 kuna) za 32 GB, 15,93€ (120 kuna) za 16 GB, 6,64€ (50 kuna) za 8 GB, 3,98€ (30 kuna) za 4 GB.
pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11€ (0,80 kuna)
pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13€ (1,00 kuna)

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

 

NAKNADA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.
Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja

 

OPĆI PROPISI

⟩ Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
⟩ Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
⟩ Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
⟩ Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
⟩ Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
⟩ Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
⟩ Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
⟩ Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15)
⟩ Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
⟩ Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14)
⟩ Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16),
⟩ Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

 

PROPISI EU

⟩ Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
⟩ Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
⟩ Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

 

INTERNI AKTI

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o ustroju upisnika
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup info
⟩ Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Popis skupova podataka s metapodacima o istima

ZAHTJEVI

⟩ Zahtjev za pristup informacijama
⟩ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
⟩ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godisnje izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

 

Skip to content